Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: 

Ministr zdraví z.ú. 

Českomoravská 2408/1a, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha

IČO 139 93 623

Údaj o zápisu v rejstříku ústavů: vedeno Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 1023

(dále také jen „Správce“)

I. Důležité pojmy

Správce je provozovatelem projektu Ministr zdraví, s tímto projektem spojených webových stránek www.ministrzdravi.cz a dalších online služeb a stránek v rámci sociálních sítí, vše pod záštitou projektu Ministr zdraví. Při provozu projektu Ministr zdraví Správce zpracovává osobní údaje jednotlivých subjektů údajů (uživatelů) zejména při užití webových stránek a dalších online služeb Správce. 

Osobní údaje jsou identifikátory, které uživatel Správci sdělil subjekt údajů a které jsou samostatně či ve spojení s dalšími identifikátory schopné identifikovat konkrétního uživatele (fyzickou osobu). V rámci projektu Ministr zdraví se obvykle jedná o jmenné a kontaktní údaje subjektů údajů (jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo), které Správce v rámci poskytovaných služeb a provozu projektu zpracovává. 

Subjekt údajů je pro účely těchto Zásad uživatel – fyzická osoba, jehož údaje jsou Správcem při provozu Služeb zpracovány.  

Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Zpracovatelem je osoba (fyzická či právnická), kterou Správce pověřil zpracováním osobních údajů pro účely stanovení Správcem. 

Zvláštní kategorie údajů jsou osobní údaje, které vypovídají například o zdravotním stavu subjektů údajů, dále například údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby a další, ve smyslu nařízení GDPR.

II. Účel a způsob zpracování osobních údajů  

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných Správcem v rámci projektu Ministr zdraví. Právním základem zpracování osobních údajů je pak zejména oprávněný zájem, uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů.  

2. Emailové newslettery Správce zasílá pouze na základě uděleného zvláštního souhlasu či splnění podmínek ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání emailových zpráv (newsletterů). 

3. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživatelem poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (využití služeb Správce v rámci projektu Ministr zdraví, zasílání informací formou emailových newsletterů, získávání informací v rámci oprávněného zájmu subjektů údajů apod.).

4. Správce zpracovává osobní údaje tak, že s nimi provádí zejména následující úkony a operace: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

5. Zvláštní kategorie údajů je Správcem zpracovávána vždy pouze na základě toho, že takové údaje Správci subjektů údajů sám dobrovolně v rámci využití služeb sdělí; Správce údajů předem od uživatele takové údaje nevyžaduje a nemá první či jakýkoliv jiný zájem na jejich zpracování. Sdělení takovýchto údajů záleží vždy na rozhodnutí subjektů údajů a služby Správce nejsou koncipovány tak, aby subjekty údajů v jejich rámci zvláštní kategorie údajů sdělovaly. 

III. Doba uchování osobních údajů

Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu: 

  • v případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 15 let po jeho ukončení;
  • po dobu 15 let od posledního využití služby / projektu uživatelem; 
  • nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem. 

Stanovená doba pro zpracování osobních údajů s ohledem na potřebu dlouhodobého srovnání dat uživatelů s ohledem na poslání projektu Ministr zdraví. 

IV. Práva subjektů údajů

Správce garantuje subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů zejména tato práva, která vychází z nařízení GDPR: 

1. Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Dále mají právo na jejich opravu a/nebo doplnění nebo jejich výmaz, popřípadě mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jakož i právo nebýt předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (vč. profilování). 

2. Subjekty údajů mají právo na informování o zpracování osobních údajů. 

3. Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. 

4. Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

5. Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Pro odvolání souhlasu Správce doporučuje využít tento kontaktní email: katerina.hellebrandova@ministrzdravi.cz

6. Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

V. Informace o cookies 

1. Správce při užití webových stránek www.ministrzdravi.cz používá cookies či obdobné technologie. Cookies jsou obsahově malé soubory, které slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o zařízeních uživatelů, z nichž přistupují na webové stránky Správce. 

2. Správce používá základní (nezbytné) technické, analytické a marketingové cookies. Technické cookies pomáhají při shlédnutí stránek a případně při registraci do Služeb správce. Analytické cookies Správce užívá k analýze dat za účelem zlepšení fungování Služeb Správce. Marketingové cookies slouží ke sledování preferencí uživatelů webových stránek za účelem cílení reklamy. Analytické a marketingové cookies využívá Správce ve spolupráci s nástroji třetích osob a užívá je jen na základě předchozího souhlasu uživatelů. 

3. Uživatel je oprávněn využití cookies v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých cookies, na to slouží zvláštní nástroj pro správu cookies v rámci webových stránek www.ministrzdravi.cz). 

VI. Závěrečná ustanovení

1. V případě, využije-li Správce pro svou činnost zpracovatele, zavazuje se pověřit je ochranou osobních údajů stejnou, jako garantuje subjektům údajů v rámci těchto zásad. Správce subjekty údajů upozorňuje, že část svých služeb může provozovat a obsah poskytovat prostřednictvím sociálních sítích, které prostřednictvím jednotlivých platforem stanovují vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů uživatelů těchto platforem.   

2. Seznam zpracovatelů, které Správce v rámci poskytování svých služeb a provozování projektu Ministr zdraví, naleznete zde: (doporučuji doplnit odkaz na podstránku, kde bude aktualizovaný seznam zpracovatelů – půjde zejména o poskytovatele hostingu a dalších firem / osob, které mohou mít na základě pověření správce přístup k osobním údajům uživatelů). 

2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země EU. 

3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti. 

4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 18.8.2023. 

Ministr zdraví, z.ú. 

Použití cookies

Společnost Ministr zdraví z.ú. používá na této webové stránce cookies, které jsou zde užity za účelem měření návštěvnosti webových stránek. Cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu společnosti.

Údaje, které provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, zejména provozovatelům služeb a platforem Google, Facebook, LinkedIn.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány zejména prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení Google k ochraně osobních údajů při jejich zpracování je dostupné na webové stránce google – privacy policy.

Přehled jednotlivých cookies

Jméno CookieDoba expiracePopis
Funkčnícc_cookie1 rokSlouží webu k nastavení cookies lišty.
Analytické_ga2 rokyVyužívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka.
Analytické_gid24 hodinGoogle Analytics – Používá se k rozlišení uživatelů.
Analytickégcl_au3 měsíceVyužívá Správce značek Google pro funkci propojovače konverzí.
Marketingové_fbp3 měsíceVyužívá Facebook Pixel pro zobrazování reklam na Facebooku nebo na digitální platformě založené na reklamě na Facebooku, po návštěvě webové stránky.
Marketingovélidc
bcookie
li_sugr
li_gc
lang
1 rokLinkedIn Insight Tag – Slouží ke sledování návštěvníků a měření účinnosti reklamních kampaní na LinkedInu.